Loyalty club

    
 0,00 €

Obchodné podmienky

Článok I. / Úvodné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Internetový obchod LOYALTY CLUB sú platné a účinné od 20. 11. 2014 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou COM 2 BIZ, spol. s r.o., IČO: 36 757 101, IČ DPH: SK2022385794, so sídlom na adrese: Lipová 1, Prešov (ďalej len "Predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez Internetový obchod na adrese www.komunitnenakupovanie.sk  a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

Článok II. / Objednávka

 1. Kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu alebo služby) so všetkými náležitosťami uvedenými na stránke www.komunitnenakupovanie.sk.
 2. Kupujúci musí byť registrovaným členom LOYALTY CLUB. Registrácia prebieha na internetovej stránke www.komunitnenakupovanie.sk a zahŕňa poskytnutie osobných údajov a Súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Pri objednávaní tovaru uvedie Kupujúci svoje registračné číslo, ktoré je identické s číslom Karty LOYALITA, ktorú dostáva každý registrovaný člen LOYALTY CLUB. Ďalej uvedie Kupujúci v objednávke meno, priezvisko a kompletnú adresu, na ktorú má byť tovar doručený, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. Objednávka musí ďalej obsahovať: presný názov tovaru, počet kusov každej položky, spôsob úhrady za tovar a spôsob prepravy a prevzatia tovaru.
 4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, dochádza po zaplatení predfaktúry kupujúcim. Stane sa tak buď súčasne s odoslaním objednávky a to prostredníctvom online platby, alebo následne uhradením predfaktúry zaslanej elektronicky.

Článok III. / Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný zaslať tovar Kupujúcemu v lehote do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy, ak sa nedohodli inak. Tovar je expedovaný v čo najkratšom možnom čase podľa kapacitných možností Predávajúceho. Spolu s tovarom je zasielaný tiež daňový doklad, návod ako aj ostatné dokumenty k tovaru.
 2. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (pošta, zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo Predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo bude na základe dohody s Kupujúcim tovar dodaný osobne v priestoroch Predávajúceho. Spôsob dopravy si volí Kupujúci sám cez formulár objednávky v Internetovom obchode alebo pri inom spôsobe komunikácie.
 3. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno, adresa, telefón).
 4. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste ním určenom.
 5. Ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, nesprávne uviedol adresu a pod.), Predávajúci má právo účtovať náhradu škody vo výške 11,99 €  za služby spojené s doručením. Tento poplatok je Kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania upomienky Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho.

Článok IV. / Platobné podmienky

 1. V Internetovom obchode www.komunitnenakupovanie.sk môže Kupujúci uhradiť kúpnu cenu súčasne s odoslaním objednávky tovaru a to prostrednícvom online formulára a platby, alebo predfaktúrou ktorá bude zaslaná na e-mail Kupujúceho. Zákazník môže predfaktúru uhradiť prostredníctvom prevodu prsotriedkov na účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho. Splatnosť predfaktúry je 3 dni. Formu úhrady kúpnej ceny si Kupujúci zvolí sám pri vystavení objednávky.
 2. Ceny uvedené v ponuke Predávajúceho v Internetovom obchode sú vrátane 20% DPH.
 3. Daňový doklad dostane Kupujúci ako súčasť dodávky tovaru alebo služby.

Článok V. / Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to prostredníctvom Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na stránke www.komunitnenakupovanie.sk. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to doručením tovaru Predávajúcemu alebo jeho odovzdaním na prepravu. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 3. Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je predmetom poskytnutie služby a ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu alebo bol tovar alebo služby zhotovené podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo na mieru. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak sa jedná o tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), o tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho alebo ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti, ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný a Predávajúci nemá ďalšie možnosti jeho dodania. Kupujúcemu bude v takom prípade ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môže objednaný tovar stornovať.

Článok VI. / Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v neporušenom obale. V prípade mechanického poškodenia obalu, Kupujúci na túto skutočnosť bezodkladne upozorní Predávajúceho emailom, alebo to už pri preberaní tovaru zaznamená s prepravcom alebo Predávajúcim. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu na porušenie obalu neprihliadne.
 2. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci doručí reklamovaný tovar Predávajúcemu vrátane všetkých jeho častí a súčastí dodávky na adresu: COM 2 BIZ, spol. s r. o., Lipová 1, 080 01  Prešov. Spolu s tovarom doručí aj kópiu daňového dokladu, svoje registračné číslo, meno, priezvisko, adresu a stručný popis chyby reklamovaného produktu.
 3. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým  spôsobom používania, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zod­povednosť za škodu prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy.
 4. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie Predávajúcemu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Článok VII. / Ďalšie ustanovenia zmluvných strán

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.
 2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na elektronickej forme komunikácie.
 4. Náležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, zvlášť podľa Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, najmä Zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa.
Sme vám k dispozícii
+421 850 500 123
Napíšte nám
eshop@komunitnenakupovanie.sk