Loyalty club

    
 0,00 €

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a reklamačný formulár internetového obchodu www.komunitnenakupovanie.sk.

1. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v neporušenom obale. V prípade mechanického poškodenia obalu, Kupujúci na túto skutočnosť bezodkladne upozorní Predávajúceho emailom, alebo to už pri preberaní tovaru zaznamená s prepravcom alebo Predávajúcim. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu na porušenie obalu neprihliadne.

2. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci doručí reklamovaný tovar Predávajúcemu vrátane všetkých jeho častí a súčastí dodávky na adresu: COM 2 BIZ, spol. s r. o., Lipová 1, 080 01  Prešov. Spolu s tovarom doručí aj kópiu daňového dokladu, svoje registračné číslo, meno, priezvisko, adresu a stručný popis chyby reklamovaného produktu.

3. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým  spôsobom používania, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zod­povednosť za škodu prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy.

4. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie Predávajúcemu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Kupujúci

Meno a priezvisko *
Ulica a číslo *
Mesto *
PSČ *
Telefón *
E-mail *

Reklamačné údaje

Číslo objednávky *
Reklamovaný tovar *
Popis vady, predmet reklamácie *
Opíšte text z obrázku

Sme vám k dispozícii
+421 850 500 123
Napíšte nám
eshop@komunitnenakupovanie.sk