Loyalty club

    
 0,00 €

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním tohto elektronického formuláru dobrovoľne a bez nátlaku súhlasím, aby spoločnosť COM 2 BIZ, spol. s r. o., so sídlom Lipová 4987/1, 080 01  Prešov, IČO: 36 757 101 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, Vložka číslo: 18434/P (ďalej len COM 2 BIZ)

a) používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk COM 2 BIZ). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou COM 2 BIZ alebo prostredníctvom COM 2 BIZ, tzn., že tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje, ktoré o mne ako o klientovi, spoločnosť COM 2 BIZ získa zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti a zahŕňa najmä identifikačné, kontaktné a iné údaje, ktoré spoločnosť COM 2 BIZ získa v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. poskytnuté – zakúpené produkty, záujem o jednotlivé poskytované služby alebo produkty, informácie o platobnej disciplíne), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti a informácie o výške mojich neuhradených záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na dátum môjho narodenia a na údaj o mojom rode (muž/žena) uvedený vo formulári, COM 2 BIZ môže na základe poskytnutého dátumu narodenia používať na marketingové účely aj údaj o mojom veku.

Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť COM 2 BIZ kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti COM 2 BIZ najmä prostredníctvom zasielania elektronickej pošty, prostredníctvom zasielania SMS a MMS správ, prostredníctvom volania a automatických volacích systémov. Súhlas podľa tohto bodu je daný na dobu členstva v LOYALTY CLUB COM 2 BIZ. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zákonom ustanoveným spôsobom podľa ustanovení § 28 Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

b) používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk iných obchodných subjektov ako COM 2 BIZ). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou COM 2 BIZ alebo prostredníctvom COM 2 BIZ, tzn., že tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje, ktoré o mne ako o klientovi, spoločnosť COM 2 BIZ získa zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti a zahŕňa najmä identifikačné, kontaktné a iné údaje, ktoré spoločnosť COM 2 BIZ získa v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. poskytnuté – zakúpené produkty, záujem o jednotlivé poskytované služby alebo produkty, informácie o platobnej disciplíne), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti a informácie o výške mojich neuhradených záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na dátum môjho narodenia a na údaj o mojom rode (muž/žena) uvedený vo formulári, COM 2 BIZ môže na základe poskytnutého dátumu narodenia používať na marketingové účely aj údaj o mojom veku.

Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť COM 2 BIZ kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti COM 2 BIZ najmä prostredníctvom zasielania elektronickej pošty, prostredníctvom zasielania SMS a MMS správ, prostredníctvom volania a automatických volacích systémov. Súhlas podľa tohto bodu je daný na dobu členstva v LOYALTY CLUB COM 2 BIZ. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zákonom ustanoveným spôsobom podľa ustanovení § 28 Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

c) poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode jej dcérskym a sesterským spoločnostiam najmä spoločnosti COM2BIZ SLOVENSKO, spol. s r. o., COM 2 BIZ CZECH, spol. s r. o. a ďalším dcérskym a sesterským spoločnostiam spoločnosti COM 2 BIZ, spol. s r. o., ktorých presný zoznam je uvedený na www stránke www.com2biz.sk alebo dostupný prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodného zastúpenia COM 2 BIZ na účel kontaktovania s obchodnou ponukou. Tieto osoby môže používať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode a) a b) (tz. vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie elektronickou poštou alebo volaním), a to po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté.

Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zákonom ustanoveným spôsobom podľa ustanovení o právach Dotknutej osoby Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Sme vám k dispozícii
+421 850 500 123
Napíšte nám
eshop@komunitnenakupovanie.sk